Τα Νέα μας

 

***Επιδότηση ηλεκτρικού ποδηλάτου και σκούτερ.

…..για την επιδότηση

Για την επιλεξιμότητα των ηλεκτρικών ποδηλάτων ορίζονται αυστηρά τα παρακάτω κριτήρια:

α)  είναι εξοπλισμένα με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος μικρότερης ή ίσης με 250 W, στα οποία η ισχύς του κινητήρα διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτηση και μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται πριν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα.

β)  δεν διαθέτουν εγκατεστημένο μηχανισμό που να τα θέτουν σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης (δηλαδή γκάζι) μέσω του ηλεκτροκινητήρα, εκτός της περίπτωσης που ο ανωτέρω μηχανισμός απενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα,

γ)  εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε) 168/2013, σύμφωνα με την παράγραφο 2 (εδάφιο η) του άρθρου 2 αυτού και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που ισχύουν για τα ποδήλατα,

δ) πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194 ή τυχόν αντικατάστασή του και,

ε)  διαθέτουν από τον κατασκευαστή τους ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, Δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) που δηλώνει ότι το όχημα πληροί και συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 765/2008 και του προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού και έχουν τοποθετημένο σε εμφανή θέση, σήμα CE σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 765/2008, καθώς και τη λοιπή σήμανση που προβλέπεται από το ανωτέρω πρότυπο ασφαλείας, ή τυχόν αντικατάσταση αυτού.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα ώστε να μπορέσει να συμμετέχει στην επιδότηση:

 • Να υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτροκίνησης στην ειδική πλατφόρμα του υπουργείου. Για την καταχώρηση του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ανεβάσει (upload):
              a. Μια προσφορά πώλησης ηλεκτρικού ποδηλάτου από κατάστημα (φυσικό ή ηλεκτρονικό)
              b. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
              c. Έγγραφο πιστοποίησης του ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό εφορίας ή εκτύπωση των στοιχείων μέσω του www.gsis.gr)
              d. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (μόνον για Άτομα με Αναπηρία). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να πιστοποιεί το ότι ο ωφελούμενος εντάσσεται στην κατηγορία των πολυτέκνων.
 • Η απάντηση της δημόσιας αρχής αναμένεται να δοθεί εντός 5-10 ημερών. Ωστόσο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει στην αγορά του ποδηλάτου άμεσα μετά την υποβολής του αιτήματος.
 • Η αγορά του ποδηλάτου θα πραγματοποιείται κανονικά στο κατάστημα όπου και καταβάλλεται η πλήρης αξία του ποδηλάτου. Η επιδότηση θα εκταμιευθεί στο λογαριασμό του δικαιούχου μετά την υποβολή των δικαιολογητικών εκταμίευσης. Κατά την αγορά ο αγοραστής θα πρέπει να λάβει από το κατάστημα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα υποβάλει.
 • Ο αγοραστής θα επιστρέψει στη πλατφόρμα της ηλεκτροκίνησης όπου θα πρέπει να ανεβάσει τα δικαιολογητικά εκταμίευσης. Αυτά είναι:
    a. Υπεύθυνη δήλωση πωλητή θεωρημένη με γνήσιο υπογραφής
             b. Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου/αγοραστή θεωρημένη με γνήσιο υπογραφής. Μπορείτε να κατεβάσετε το υπόδειγμα από εδώ.
             c. Απόδειξη αγοράς ποδηλάτου

             d. Φωτογραφία σειριακού αριθμού του ποδηλάτου
             e. Πιστοποιητικό γνησιότητας και συμμόρφωσης του συγκεκριμένου ποδηλάτου στο πρόγραμμα.
             f. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για τη κατάθεση της επιδότησης.
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένει να λάβει στο τραπεζικό του λογαριασμό την επιδότηση.

Το ποσό που επιδοτείται από το κράτος είναι το 40% της αξίας του ποδηλάτου ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ μέχρι το ποσό των 800€. Η επιδότηση αυξάνεται κατά 500€ οπότε φτάνει στα 1300€ για τους πολύτεκνους και ΑμΕΑ.

Οικολογικό bonus (σε τιμές Προ ΦΠΑ) → 40%, έως 800€

ΑμεΑ, Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι(επιπλέον μόνο για φυσικά πρόσωπα) → +500€

Παράδειγμα 1

Ηλεκτρικό ποδήλατο αξίας 3000€ (2419,35€ Προ Φόρων). Το 40% Προ Φόρων είναι 967,74€. Όμως λόγο ότι ξεπερνά το μέγιστο ο ενδιαφερόμενος θα λάβει 800€ επιστροφή μετά την αγορά του ποδηλάτου.

Παράδειγμα 2

Ηλεκτρικό ποδήλατο αξίας 1500€ (1209,67€ Προ Φόρων). Το 40% είναι 483,87€. Ο ενδιαφερόμενος θα λάβει 483,87€ επιστροφή μετά την αγορά του ποδηλάτου.

Παράδειγμα 3

Ηλεκτρικό ποδήλατο αξίας 2480€ (2000€ Προ Φόρων). Το 40% είναι 800€. Ο ενδιαφερόμενος θα λάβει 800€ επιστροφή μετά την αγορά του ποδηλάτου.

Είναι η τιμή εκείνη που δεν περιλαμβάνει κανέναν φόρο, η καθαρή αξία του οχήματος. Η τιμή μετά φόρων αφορά τον ΦΠΑ που προστίθεται στην Λιανική Τιμή ΦΠΑ Φόρων και διαμορφώνει το τελικό κόστος αγοράς.

Όχι, η απόσυρση δεν ισχύει σε ποδήλατα. Αφορά μόνο στις κατηγορίες δικύκλων και τρικύκλων (μοτο).

Όχι, απαγορεύεται ρητά η ενίσχυση του οικολογικού bonus γι’ αυτή την κατηγορία. Η ενίσχυση του οικολογικού bonus αφορά μόνο στα ηλεκτρικά ποδήλατα, όπως αυτά έχουν παραχθεί από το εργοστάσιο και χωρίς επιπλέον παρεμβάσεις ή/και μετατροπές. Για την αποδοχή του αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης είναι υποχρεωτική η επισύναψη του πιστοποιητικού συμμόρφωσης το οποίο ζητάτε και οφείλει να σας προσκομίσει ο πωλητής.

Όχι, δεν επιδοτείται μεταχειρισμένο ηλεκτρικό ποδήλατο.

Η προτεραιότητα σας στην καταβολή της ενίσχυσης και την διαθεσιμότητα των πόρων ισχύει με την υποβολή του αρχικού αιτήματος συμμετοχής στην δράση και όχι την χρονική στιγμή που θα αγοράσετε το ποδήλατο και θα υποβάλλετε το αίτημα πληρωμής. Δηλαδή από την στιγμή που έχετε εγκριθεί για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, έχετε εξασφαλισμένη την επιδότηση.

Όχι. Κάθε τελικός αποδέκτης (ΑΦΜ) έχει το δικαίωμα μιας (1) αίτησης για αγορά ποδηλάτου.

 

 

*Αγαπητοί πελάτες μας,

Βάσει της τελευταίας ανακοίνωσης της  Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης  για τη μη περαιτέρω εξάπλωση του κορωνοϊού, σας ενημερώνουμε ότι το κατάστημά μας αναστέλλει τη λειτουργία του μέχρι τις 31/03/2020.

Δεχόμαστε τηλεφωνικές παραγγελίες στο τηλ. 2105750166,2105710166 ενώ μπορείτε να πραγματοποιείτε τις online αγορές σας μέσω του e-shop μας ,  www.bazaarelectric.gr

 

Υγεία και δύναμη σε όλους και όλες μας!

 

*Προς ενημέρωση των Πελατών μας  και για την Εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων:

Όλες οι παραγγελίες με την ένδειξη παράδοση 48 Ώρες ή Προϊόν σε Aπόθεμα θα

Πρέπει να δύνονται εως 13:00 για Παραλαβή των ειδών από το κατάστημα μας την ίδια εργάσιμη ημέρα.

*Δωρεάν Εγκατάσταση Για τα κλιματιστικά

Toyotomi Hiro Eco HTN/HTG-09IV   & Toyotomi Hiro Eco HTN/HTG-12IV

 Έως Σάββατο 11/6/2013.

Η δωρεάν εγκατάσταση είναι για περιοχές Εντος Αθηνών και έως 2μ. σωληνώσεις.

Ενώ δεν περιλαμβάνεται η χρήση σκαλωσιάς ,τρύπημα σε γυάλινο παράθυρο-τζαμαρία, κολώνα και τοποθέτηση καναλιων.

* Απο 1/6 έως 10/6 Σε ολα τα κλιματιστικά Inventor Δώρο το USB Dongle WiFiΑξίας.29ε

* Δωρεάν όλες οι αποστολές για την Περιοχή του Περιστερίου -εκτος Λευκών Συσκευών