Μενού
Your Cart

Επέκταση εγγύησης 2+3 | Electrolux για AEG και Zanussi

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 2+3 ΕΤΗ

Ενεργοποιήστε την επέκταση εγγύησης εντός δυο ετών από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Καταναλωτής για να δικαιούται να λάβει την υπηρεσία και την τεχνική βοήθεια – υποστήριξη οφείλει πρωτίστως να ενεργοποιήσει το Πιστοποιητικό , μάλιστα κατά την χρονική διάρκεια της κύριας περιόδου εγγυήσεως για τον εξοπλισμό της συσκευής , σύμφωνα με την κάρτα εγγυήσεως.

Η ενεργοποίηση του Πιστοποιητικού είναι δυνατή, από τον καταναλωτή, μέσω καταχώρησης  στον ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ https://gr.regulus-elux.eu/warranty/aaa είτε μέσω της επικοινωνίας του με το τηλεφωνικό κέντρο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αριθμός 2109854876 οπότε και ενημερώνει για τον σειριακό αριθμό της, το μοντέλο, την ημερομηνία αγοράς κ.λ.

Ο Καταναλωτής που σκοπεύει να ζητήσει και να λάβει τη συγκεκριμένη υπηρεσία του Πρόσθετου Χρόνου Εγγυήσεως  ( για επισκευή της συσκευής του) απευθύνεται στο Τηλεφωνικό Κέντρο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και παρέχει-γνωστοποιεί, στον /στους Τεχνικούς της τελευταίας,  όλες  τις πληροφορίες, μεταξύ των οποίων, υποχρεωτικά, τον αριθμό του Πιστοποιητικού, τη μονάδα της συσκευής ( αριθμός προϊόντος, αριθμός σειράς, μοντέλο, ημερομηνία αγοράς κ.λ.), η οποία πρόκειται να επισκευασθεί όπως , επίσης, και τα δεδομένα που απαιτούνται για την σωστή παροχή των υπηρεσιών ( άρα της τοποθεσίας όπου η βρίσκεται η συσκευή, τον ισχύοντα αριθμό τηλεφώνου του – κινητού ή σταθερού, την ορθή και ακριβή ηλεκτρονική διεύθυνσή του καθώς και κάθε άλλο στοιχείο επικοινωνίας. Ο Καταναλωτής έχει την ευθύνη για την ακρίβεια και την αλήθεια των στοιχείων τα οποία γνωστοποιεί, κατά τα ανωτέρω.

Ο Καταναλωτής δικαιούται να λάβει την συμφωνηθείσα υπηρεσία και παροχή εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις, εφόσον δηλαδή διαθέτει

*το Πιστοποιητικό Πρόσθετης Εγγυήσεως, που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματός του
*το πρωτότυπο του εγγράφου διακανονισμού , που επιβεβαιώνει την αγορά του εξοπλισμού
*το πρωτότυπο της ορθά συμπληρωμένης ονομαστικής δήλωσης πρόσθετης εγγυήσεως (με συμπληρωμένα όλα τα πεδία της) μετά την ενεργοποίησή της στην ιστοσελίδα https://gr.regulus-elux.eu/warranty/aaa

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει και αναλαμβάνει τη σχετική υποχρέωση εντός τριών (03) εργασίμων ημερών από την γνωστοποίηση του προβλήματος και του αιτήματος του Καταναλωτή  να θέσει στη διάθεση του Καταναλωτή ειδικευμένο Τεχνικό Συνεργάτη της.

Αντίστοιχα ο Καταναλωτής οφείλει να προσφέρει πρόσβαση, ακώλυτη, στον υποδεικνυόμενο Τεχνικό Συνεργάτη, στο χώρο όπου βρίσκεται η συσκευή και ο εξοπλισμός της και, παράλληλα, να επιδεικνύει τα έγγραφα που καταγράφονται στην παράγραφο ΙΙΙ.γ αυτού του εγγράφου. Οφείλει ακόμη να γνωστοποιεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στον υποδεικνυόμενο από εκείνη Τεχνικό Συνεργάτη της όλα τα γεγονότα και τις καταστάσεις που ίσχυαν και επηρέασαν τη λειτουργία της συσκευής . Εάν και εφόσον ο Καταναλωτής αδυνατεί ή , για λόγους αναγόμενους στη δική του συμπεριφορά, δεν προσφέρει τις προαναφερόμενες πληροφορίες και διευκολύνσεις ή, σε περίπτωση κατά την οποία προσφέρει ελλιπείς ή εσφαλμένες ή αναληθείς πληροφορίες , συμφωνείται ότι η προς αυτόν παροχή που έχει συμφωνηθεί δεν θα παρασχεθεί . Θα προσφερθεί στον Καταναλωτή εύλογος χρόνος ( όχι μεγαλύτερος όμως των πέντε εργασίμων ημερών) για να δοθεί η αξιόπιστη, αληθής και ακριβής πληροφόρηση, ώστε να παρασχεθεί ορθά το σύνολο των υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του ΠΩΛΗΤΗ. Η προσφορά του ευλόγου χρόνου θα γίνει με ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Εάν η προς επισκευή συσκευή είναι ογκώδης και το βάρος της υπερβαίνει τα επτά (07) κιλά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ , πάντοτε όμως σε συμφωνία με τον Καταναλωτή, θα δικαιούται να μεταφέρει τη συσκευή στο πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης που διαθέτει και, βεβαίως, να καθορίσει, με τον ίδιο τρόπο την επιστροφή της συσκευής στην οικία – κατάστημα του Καταναλωτή. Η δαπάνης της μεταφοράς αυτής βαρύνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η διάρκεια της επισκευής  δεν είναι δυνατό να διαρκέσει περισσότερο από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της κατ΄ οίκον επισκέψεως του Τεχνικού ή από την ημερομηνία παραδόσεως της για μεταφορά στο Κέντρο  Εξυπηρέτησης και την επιστροφή της στην κατοικία – έδρα του Καταναλωτή, με δαπάνες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Οι υπηρεσίες της παρούσης Συμφωνίας και του Πιστοποιητικού παρέχονται  αποκλειστικά στα ποσά και υπό τους όρους οι οποίοι καθορίζονται στο Πιστοποιητικό και πάντοτε σύμφωνα με την εγγύηση επισκευής της εταιρείας για την μονάδα εξοπλισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής  ο τεχνικός της υπηρεσίας Τεχνικής Εξυπηρέτησης θα συντάξει πράξη, την οποία θα υπογράψει και ο Καταναλωτής. Η υπογραφή του Καταναλωτή στο  συγκεκριμένο έγγραφο επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο Καταναλωτής έχει βεβαιωθεί για την ορθή και τεχνικά πλήρη επισκευή της συσκευής και για την καλή της λειτουργία, μετά την επισκευή της μονάδος εξοπλισμού και, βεβαίως, δεν έχει παράπονο ή κάποια άλλη μορφή αιτιάσεως  για την ποιότητα  των εργασιών που εκτελέσθηκαν.

Ο Καταναλωτής δεν θα δικαιούται να λαμβάνει τις Υπηρεσίες ( του προσθέτου χρόνου εγγυήσεως δηλαδή) εφόσον συντρέχουν οι  ακόλουθες περιπτώσεις:

Βλάβη ή δυσλειτουργία της συσκευής , η οποία  οφείλεται σε ατύχημα, σπάσιμο, κακή χρήση, ελλιπή συντήρηση και καθαρισμό, καταστροφή μερική ή ολική από οποιοδήποτε μη λειτουργικό λόγο. ( δηλαδή σε λόγο μη οφειλόμενο στη λειτουργία της ίδιας της συσκευής  αλλά σε εξωγενές αίτιο ή αιτία)
Συσκευή με αστοχία (υλικού) και δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τυχαία  ζημιά, οφειλόμενη είτε σε ακατάλληλη εγκατάσταση είτε σε  απρόσεκτη χρήση ή κακή φροντίδα, ή μη επιτρεπόμενη (ακατάλληλη) χρήση ή μη τήρηση των οδηγιών για τη σύνδεση της συσκευής και για τη χρήση της  (συμπεριλαμβανομένης της υπερφόρτωσης), σύνδεση με την τάση τροφοδοσίας που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες λειτουργίας, μη συμμόρφωση με οδηγίες λειτουργίας , οι οποίες συμπεριλαμβάνονται  στο σύνολο των επιχειρησιακών και άλλων συνοδευτικών εγγράφων για τον Εξοπλισμό της συσκευής.

Εάν διαπιστωθεί ότι η συσκευή  έχει υποστεί αλλαγές σχεδιασμού λειτουργίας ή παρέμβαση ή έχει δεχθεί – υποστεί επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή  ακόμη διαπιστωθεί ότι από τη  συσκευή  έχει αφαιρεθεί η πινακίδα προϊόντος ή έχουν αλλαχθεί αλλάξει ή, σε κάθε περίπτωση, έχουν μεταβληθεί οι αριθμοί του  προϊόντος ή της  σειράς του προϊόντος.

Εάν , επίσης , διαπιστωθεί ότι η συσκευή  έχει λειτουργήσει ( στο παρελθόν)  με ανεπίλυτα ελαττώματα ή με ελαττώματα που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα  παρέμβασης ή συντήρησης ή επισκευής από άτομα ή τεχνικούς  που δεν είναι εξουσιοδοτημένα ως κέντρα παροχής υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης (σέρβις)  από την Εταιρεία.

Στις περιπτώσεις στις οποίες οι Βλάβες στη συσκευή  προκαλούνται από απρόβλεπτους λόγους , όπως,  φυσικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά, ζημιές που προκαλούνται από οικόσιτα και άγρια ζώα και ειδικότερα, από έντομα (κατσαρίδες, μυρμήγκια κλπ), εισχώρηση στον εξοπλισμό ξένων αντικειμένων ή ουσιών  ( π.χ. υγρά).

Στις περιπτώσεις εξωτερικών  και εσωτερικών  ρύπων, στις γρατσουνιές, ρωγμές, βαθουλώματα, εκδορές ή  άλλες μηχανικές βλάβες που έχουν συμβεί κατά τη λειτουργία, αλλά δεν παρεμβαίνουν στη λειτουργία της μονάδας – συσκευής και δεν επηρεάζουν την ασφαλή χρήση της.

Εφόσον διαπιστωθεί ζημία  σε μέρη ή εξαρτήματα της συσκευής, τα οποία  είναι αναλώσιμα λόγω της φύσης της λειτουργίας τους ή λόγω φυσικής φθοράς, όπως π.χ.  λαμπτήρες και μπαταρίες, σακούλες σκόνης και φίλτρα κ.λπ., καθώς και σε εξαρτήματα από γυαλί, πορσελάνη, ύφασμα, χαρτί και σε χειροκίνητα πλαστικά μέρη.

Είδη εργασιών όπως ρύθμιση, καθαρισμός, αντικατάσταση αναλώσιμων και άλλη συντήρηση της μονάδας του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας, μετά την χρονική λήξη της πρόσθετης εγγύησης που καθορίζεται στο Πιστοποιητικό.

Σε περίπτωση εντοπισμού οποιασδήποτε από τις βλάβες που καθορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, κατά την επίσκεψη στον Καταναλωτή, ο Τεχνικός έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να πραγματοποιήσει τις επισκευές, πριν συμφωνηθεί μεταξύ τους το κόστος, με το οποίο  θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής.

Οι υπηρεσίες βάσει της παρούσας Σύμβασης και του Πιστοποιητικού δεν περιλαμβάνουν αντικατάσταση μπαταριών, συσσωρευτών.

Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που είναι αναρτημένοι στην σχετική ιστοσελίδα της εταιρίας.

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ

Η παρούσα Συμφωνία θεωρείται ότι έχει συναφθεί χωρίς περαιτέρω υπογραφή της από τη στιγμή της αγοράς του Πιστοποιητικού από τον Καταναλωτή, πράξη η οποία θεωρείται αυτόματα  πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Καταναλωτή των όρων της παρούσας Σύμβασης.

Ο καταναλωτής δεν μπορεί να  αντιπροτείνει  όρους για τη Σύμβαση αυτή. Δικαιούται να επιλέξει είτε την αποδοχή της είτε το αντίθετο.  Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται με την αποδοχή  της πρότασης του Καταναλωτή για τη σύναψη της Σύμβασης, η οποία πρόταση του περιέχει όλους τους όρους της Σύμβασης.

Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τερματιστεί χωρίς παροχή Υπηρεσιών (τερματισμός της Συμφωνίας) εάν η παροχή Υπηρεσιών  δεν είναι δυνατή για τους λόγους που καθορίζονται στο κείμενο αυτής της Συμβάσεως ή/και στο Πιστοποιητικό, όπως και σε περίπτωση λήξης του Πιστοποιητικού, εάν ο Καταναλωτής δεν το έχει χρησιμοποιήσει , και άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδος.

Η παρούσα Συμφωνία ισχύει για την περίοδο που καθορίζεται στο σχετικό Πιστοποιητικό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε ρύθμιση και ερμηνεύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδος.

Ο Καταναλωτής υποβάλλει οποιεσδήποτε αξιώσεις στην Electrolux σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας, επικοινωνώντας με το Τηλεφωνικό Κέντρο της Electrolux ή στην φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας..

Η Electrolux θα εξετάσει τα έγγραφα Παράπονα  των Καταναλωτών, τα οποία  προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία εντός 30 ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας.

Οποιεσδήποτε διαφορές και διαφωνίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με ή προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία μπορούν να επιλυθούν με διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία ή/και σε σχέση με αυτήν, και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί από τα μέρη μέσω διαπραγματεύσεων, θα υποβάλλεται για εξέταση και οριστική διευθέτηση στις δικαστικές αρχές της Ελλάδος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδος. Αρμόδια Δικαστήρια  ορίζονται τα Δικαστήρια της έδρας της Εlectrolux και εφαρμοστέο Δίκαιο το Ελληνικό Δίκαιο.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

Τα μέρη απαλλάσσονται από την ευθύνη για μερική ή πλήρη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία, εάν αυτή η μη εκπλήρωση είναι αποτέλεσμα ανωτέρας βίας ή γεγονότος πέρα από τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών. Για τις ανάγκες αυτής της Συμβάσεως αναφέρονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ως συνθήκες – παράγοντες Ανωτέρας Βίας η πυρκαγιά, η φυσική καταστροφή, επιδημίες, η πανδημία, εμπόλεμες καταστάσεις ή εκτεταμένες  στρατιωτικές επιχειρήσεις κάθε είδους, παύση λειτουργίας των κυβερνητικών υπηρεσιών και των τραπεζών.

Εάν οι παραπάνω περιστάσεις διαρκέσουν περισσότερες από τριάντα ημερολογιακές ημέρες, καθένα από τα Μέρη έχει το δικαίωμα να τερματίσει την περαιτέρω εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η Electrolux έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς την παρούσα Συμφωνία αναδιατυπώνοντάς την και δημοσιεύοντάς την στον επίσημο ιστότοπο της Electrolux https://gr.regulus-elux.eu/warranty/aaa Η νέα έκδοση της Συμφωνίας θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσής της στον επίσημο ιστότοπο της Electrolux ή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας έκδοσης, εάν η ημερομηνία αυτή καθορίζεται στις δημοσιευμένες πληροφορίες.

Οι τροποποιήσεις της συμφωνίας δεν ισχύουν για πρόσωπα που έχουν προσχωρήσει στη συμφωνία πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων της συμφωνίας.
Η ακυρότητα (ακύρωση) οποιασδήποτε από τις διατάξεις (οποιουδήποτε από τους όρους) της παρούσας συμφωνίας ή/και των παραρτημάτων της δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας (ακύρωσης) άλλων διατάξεων (όρων) της παρούσας συμφωνίας ή/και της συμφωνίας στο σύνολό της.

Η Electrolux είναι υπεύθυνη για την ορθότητα των στοιχείων που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία και δεσμεύεται να ειδοποιεί εγγράφως για τυχόν αλλαγές εγκαίρως τον Καταναλωτή. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης υπάρχει κίνδυνος δυσμενών συνεπειών.

Ο καταναλωτής ευθύνεται για την ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που παρέχονται από αυτόν κατά την επικοινωνία του με το Τηλεφωνικό Κέντρο της Electrolux και σε περίπτωση μη ενημέρωσης υπάρχει κίνδυνος δυσμενών συνεπειών.

Ο Καταναλωτής επιβεβαιώνει ότι πριν από τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης, έχει διαβάσει και συμφωνεί με όλους τους όρους της, και εν γνώσει του οικειοθελώς και χωρίς εξαναγκασμό έχει συνάψει την παρούσα Συμφωνία.

Με τη σύναψη της Συμφωνίας, ο Καταναλωτής δίνει την άδεια να επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα με τη μορφή που ορίζεται.

Στοιχεία εταιρείας Electrolux
Ανώνυμος εταιρεία Ελεκτρολούξ Ελλάς.
Έδρα: Ελλάδα, στην πόλη Μαρούσι Αττικής, Οδός Αρτέμιδος 3.
ΑΦΜ: 094371658
Ιστοσελίδα: www.electrolux.com.gr
E-Mail: tech_support_greece@electrolux.com
Τηλεφωνικό κέντρο: 0030 210 9854880.

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας και τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Πολιτική απορρήτου.